Words you've found:
 
None Yet!
 
Wordly Wise Book 5 Lesson 3 Word Search
IGUATHPGRVPOGPBMVIVS
VHGGIGANTICPUNYHIVFV
HXCADGNYVHFFNIEYANVV
VYDYHMHAAVMHSHHGVUFY
OANCESTORDFINYINABMM
GSMMXFCPPXPNRFDADEUM
CNEYMESRBSURVIVEBOYG
GMEUNRAETCARNIVOREFE
FPXXGOYSPPYSUUXGFBGR
EFTOMCFEEROBIPRETMYG
TGIFFIIRFNEPFRNIUYXB
XNNIPOSVXGESTEOMXORA
ESCGHUAEBFHUBMAVGXRH
GFTPSSCHCTFRHAOCBUEC
BAXRYOPTIONBPTPDMPCR
RMAEOBSCURESOUSRBOHX
USCYEVIDENTFERFYOUYN
DBDTPEGUPSSPVEPFFMEV
OGUIDGSDSYDODHYBEEFB
XAEOMXEOTODURATIONFP
Words to find:
ANCESTOR
CARNIVORE
DURATION
EVIDENT
EXTINCT
FEROCIOUS
GIGANTIC
OBSCURE
OPTION
PREMATURE
PRESERVE
PREY
PUNY
SURVIVE