Words you've found:
 
None Yet!
 
5 Week Literary Elements Word Search
GNSTSELLGGBYNFYCMIOH
AKVLIGSGKAZHVSRGYFYZ
WRHVOBNETHHRCPPMLLOP
CZETYYKLWBFEHWNODALV
OAWKCZSNPVPZNSPIGSSD
NRPITTEFIOEZKFORLHAY
FGOBHGNORMRKRFDMIBMP
LLBFETGRPWSBCWIKHAOM
ICMCMETEOSOMDIEKICIB
CVANEBHSIRNCMOODMKRE
TLLFGTKHNLILEMDLAAAH
PNWCYKPATTFDSGTFGHPE
BIWASHSDOHICYIWZEVGS
BPZPEOCOFFCAWHFORHHY
YDPVTNEWVGAWLWMRYEAE
YKBGTRVIISTGWZLRMBFK
HPGYIANNEWIYTIKPCOBH
EDLNNSBGWPOZBIWTRRZL
KGZDGPEOHKNEVNSYRYOY
INHLIOTMLPHLIIYPFOCO
Words to find:
CONFLICT
FLASHBACK
FORESHADOWING
IMAGERY
MOOD
PERSONIFICATION
POINTOFVIEW
SETTING
THEME